P ostępowanie mediacyjne, czy tez proces korzystający z elementów mediacji musi spełniać określone warunki. Od wypełnienia tych warunków zależy sukces bądź porażka mediatora.

Dobrowolność - strony muszą wyrazić chęć na udział w spotkaniu mediacyjnym. Zasada ta oznacza także możliwość zrezygnowania na każdym etapie mediacji.

Bezstronność - strony mają takie same prawa i są traktowane jednakowo przez mediatora.

Poufność - nie ujawnianie niczego na zewnątrz.

Neutralność - mediator nie narzuca stronom własnych rozwiązań, do niego dochodzą same strony.

Akceptowalność - oznacza zaakceptowanie przez strony osoby mediatora oraz reguł i procedury postępowania mediacyjnego.

Bezinteresowność - mediator nie czerpie korzyści materialnych z zawarcia przez strony ugody.

Fachowość - mediator musi posiadać wiedzę oraz umiejętność posługiwania się nią w praktyce zgodnie z dobrem i interesami stron.

Okazywanie szacunku - mediator musi stworzyć odpowiednie i bezpieczne warunki do rozmów.


Zasady zgłoszenia sprawy do mediacji:

Aby zgłosić sprawę do mediacji należy skontaktować się z noconflict telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się tutaj.

Sprawę do mediacji może zgłosić tylko jedna ze stron. Zadaniem mediatora jest także motywowanie drugiej strony do dobrowolnego udziału w mediacji.

Po przyjęciu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się ze stronami przedstawiając zasady mediacji.

W przypadku instytucji, firm, czy też bardziej złożonych konfliktów mediator starannie przygotowuje się do rozwiązania sporu, zbierając informacje na temat konfliktu i zaangażowanych w niego stron.

Po przeprowadzeniu całego procesu mediacyjnego podpisywana jest ugoda mediacyjna.

W sprawie nietypowych zleceń, szkoleń, warsztatów i treningów dla osób prywatnych i instytucji, warunki podjęcia sprawy ustalane są indywidualnie w bezpośredniej rozmowie z mediatorem.

Odpłatność:

Opłaty mediacyjne są zwyczajowo dzielone po połowie na każdą ze stron.
Ceny usług mediacyjnych, szkoleń i treningów ustalane są indywidualnie.